.RU

Влияние языка на познавательные процессы - часть 2

Ñ òî÷êè çðåíèÿ ëèíãâèñòè÷åñêîé îòíîñèòåëüíîñòè Óîðôà, ÿçûê- ýòî ñèñòåìà âçàèìîñâÿçàííûõ êàòåãîðèé, êîòîðàÿ, ñ îäíîé ñòîðîíû, îòðàæàåò, ñ äðóãîé- ôèêñèðóåò îïðåäåëåííûé âçãëÿä íà ìèð. Íà óðîâíå ëåêñèêè êàæäûé ÿçûê êîäèðóåò, ÿçûê- ýòî ñèñòåìà âçàèìîñâÿçàííûõ êàòåãîðèé, êîòîðàÿ, ñ îäíîé ñòîðîíû, îòðàæàåò, ñ äðóãîé- ôèêñèðóåò îïðåäåëåííûé âçãëÿä íà ìèð. Íà óðîâíå ëåêñèêè êàæäûé ÿçûê êîäèðóåò íåêîòîðûå îáëàñòè îïâûòà áîëåå äåòàëüíî, ÷åì äðóãèå. Èìååòñÿ ìíåíèå, ÷òî åñëè â íåêîòîðîì ÿçûêå èìååòñÿ òîëüêî îäíî ñëîâî â êà÷åñòâå ñèìâîëà êàêîãî-íèáóäü ÿâëåíèÿ, òî ýòî ñëîâî ëåãêî ñòàíîâèòñÿ êëàññèôèêàöèîííûì ïðèíöèïîì äëÿ íîñèòåëåé äàííîãî ÿçûêà. Âîò äâà äîïîëíèòåëüíûõ ïðèìåðà, ïðèâåäåííûõ Óîðôîì : Íàðîäíîñòü õîïè îáîçíà÷àåò îäíèì è òåì æå ñëîâîì âñå ëåòÿùèå ïðåäìåòû, êðîìå ïòèö ( íàïð. ñàìîëåòû, íàñåêîìûõ, ëåò÷èêîâ), â òî âðåìÿ, êàê â áîëüøèíñòâå ÿçû- êîâ äëÿ âñåõ ýòèõ âåùåé ñóùåñòâóþò îòäåëüíûå ïîíÿòèÿ. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ýñêèìîñû ïîëüçóþòñÿ ðÿäîì ðàçëè÷íûõ ñëîâ äëÿ îáîçíà÷åíèÿ ñíåãà: ïàäàþùèé ñíåã, òàëûé ñíåã, ñóõîé ñíåã- òîãäà, êàê îáû÷íî ïîëüçóþòñÿ îäíèì ñëîâîì..

Ãèïîòåçà Óîðôà îá îòíîøåíèè ìåæäó êóëüòóðîé è ïîçíàâàòåëüíûìè ïðîöåññàìè ñîäåðæèò ôàêòè÷åñêè äâà óòâåðæäåíèÿ, êîòîðûå ñòîèò ðàññìîò- ðåòü îòäåëüíî. Ïåðâîå: ãðóïïû ëþäåé, ãîâîðÿùèå íà ðàçíûõ ÿçûêàõ, ïî-ðàçíîìó âîñïðèíèìàþò è ïîñòèãàþò ìèð. Ýòî óòâåðæäåíèå ïîëó÷èëî íàçâà- íèå ëèíãâèñòè÷åñêîé îòíîñèòåëüíîñòè .

Âòîðîå óòâåðæäåíèå âûõîäèò çà ïðåäåëû ïðîñòîãî ïðåäïîëîæåíèÿ î òîì, ÷òî â ïîçíàâàòåëüíûõ ïðîöåññàõ ñóùåñòâóþò ðàçëè÷èÿ, ñâÿçàííûå ñ ÿçûêîâûìè ðàçëè÷èÿìè. Óòâåðæäàåòñÿ, ÷òî ïðè÷èíîé ýòèõ ðàçëè÷èé ÿâëÿåòñÿ ÿçûê. Ýòà äîêòðèíà ëèíãâèñòè÷åñêîãî äåòåðìèíèçìà , ïî ñóùåñòâó, îçíà÷àåò, ÷òî ñóùåñòâóåò îäíîñòîðîííÿÿ ïðè÷èííàÿ ñâÿçü ìåæäó ÿçûêîì è ïîçíàâàòåëü- íûìè ïðîöåññàìè.

Êðàéíèå ôîðìû ëèíãâèñòè÷åñêîé îòíîñèòåëüíîñòè è äåòåðìèíèçìà èìåëè áû ñåðüåçíûå ïîñëåäñòâèÿ íå òîëüêî äëÿ èññëåäîâàíèÿ ÷åëîâå÷åñòâîì ñàìîãî ñåáÿ, íî è äëÿ èçó÷åíèÿ ïðèðîäû, ïîñêîëüêó îíè íàãëóõî çàêðûâàþò ïóòü ê îáüåêòèâíîìó çíàíèþ. Âñå, ÷òî ÷åëîâåê ïåðåæèâàåò è âîñïðèíèìàåò, â íåêîòîðîì ñìûñëå ïðîèçâîëüíî.  ýòîì ñëó÷àå îíî ñâÿçàíî â ïåðâóþ î÷åðåäü ñ òåì, ÷òî â åãî ÿçûêîâîé ãðóïïå ïðèíÿòî ãîâîðèòü î âíåøíåì ìèðå. Èçó÷åíèå ìèðà îãðàíè÷èëîñü áû òîëüêî òåìè ÿâëåíèÿìè è ÷åðòàìè, êîòîðûå çàêîäèðîâàíû â íàøåì ÿçûêå è âîçìîæíîñòü îáìåíà çíàíèÿìè áûëà áû åñëè íå èñêëþ÷åíà, òî âåñüìà îãðàíè÷åíà.

Ïîäîáíóþ êîíöåïöèþ ìîæíî îñïîðèòü, ðàññìàòðèâàÿ òå àñïåêòû ÿçûêà, êîòîðûå, ïî ìíåíèþ Óîðôà, îêàçûâàþò âëèÿíèå íà ïîçíàíèå è âîñïðèÿòèå. Ïåðâûé àñïåêò êàñàåòñÿ âîïðîñà î òîì, êàêèì îáðàçîì îòäåëüíûå ïîíÿòèÿ ÿçûêà êëàññèôèöèðóþò îêðóæàþùèé ìèð (ñëîâàðü èëè ëåêñèêà ÿçûêà). Âòîðîé àñïåêò- ïðàâèëà êîìáèíèðîâàíèÿ îñíîâíûõ çíà÷àùèõ åäèíèö ÿçûêà, èëè ãðàììàòèêà. Îïÿòü æå ïî ìíåíèþ Óîðôà, ýòè àñïåêòû ÿçûêà ñâÿçàíû êàê ñ îñîáåííîñòÿìè êóëüòóðû ( íàïðèìåð, ñ îòíîøåíèåì êî âðåìåíè, êâàíòèôèêàöèè, èòä. â òîé èëè èíîé êóëüòóðå), òàê è ñ èíäèâèäóàëüíûìè îñîáåííîñòÿìè ) ñ ïðîöåññàìè âîñïðèÿòèÿ èëè ìûøëåíèÿ ó îòäåëüíîãî ÷åëîâåêà).


vivchennya-opovdan-volodimira-vinnichenka-chast-8.html
vivchennya-stor-ta-etnograf-krimu-v-tyurkomovnj-perodic-krimskotatarsko-daspori-1888-1991-rr-chast-4.html
vivchennya-strukturno-semantichnih-aspektv-tekstu.html
vivod-1-razmeri-predmeta-dolzhni-bit-sopostavimi-s-edinicej-izmereniya-izmerit-znachit-sravnit-s-nekotoroj-odnorodnoj-velichinoj-prinyatoj-za-edinicu.html
vivod-na-rinok-informacionnoj-uslugi-chast-3.html
vivod-uchashiesya-rassmatrivayut-dejstvie-fermentov-na-razlichnie-produkti-pitaniya-v-razlichnih-usloviyah12.html
 • credit.bystrickaya.ru/osobennosti-ugolovnoj-otvetstvennosti-nesovershennoletnih.html
 • studies.bystrickaya.ru/deyatelnost-negosudarstvennih-pensionnih-fondov-na-rinke-cennih-bumag.html
 • shkola.bystrickaya.ru/priznakami-biznesa-yavlyayutsya-biznes.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/rol-sofi-v-komedii-as-griboedova-gore-ot-uma.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/uchet-arendovannogo-imushestva.html
 • znanie.bystrickaya.ru/avtoreferat-dissertacii-rupchev-georgij-evgenevich.html
 • nauka.bystrickaya.ru/vipolnit-zadanie-po-variantu-ispolzuya-odnomernie-massivi-vichislit-summu-a.html
 • thescience.bystrickaya.ru/hippejskie-imena-antivoennie-protesti-60-ken-kizi-angeli-ada-i-kislotnie-testi-62-kislotnie-testi-63-be-in-san-francisko.html
 • klass.bystrickaya.ru/42-tvorchestvo-aleksandra-elagina-kak-vesomoe-yavlenie-issledovanie-v-oblasti-kulturologii.html
 • predmet.bystrickaya.ru/referat-po-predmetu-koncepcii-sovremennogo-estestvoznaniya-teoriya-otnositelnosti.html
 • abstract.bystrickaya.ru/4-krizis-vstrechi-so-starostyu-i-osobennosti-psihologicheskoj-podderzhki.html
 • universitet.bystrickaya.ru/uchebnaya-programma-dlya-specialnosti-1-21-02-01-filosofiya-srok-dejstviya-uchebnoj-programmi-do-2011-g-2008-g.html
 • composition.bystrickaya.ru/polozheniya-o-nauchno-prakticheskih-konferenciyah-vmezhvuzovskogo-festivalya-morfest-2011.html
 • doklad.bystrickaya.ru/v-rezultate-izucheniya-disciplini-elektricheskij-privod-student-dolzhen-znat.html
 • essay.bystrickaya.ru/elektivnij-kurs-fizika-v-zadachah-uchebnij-kurs-profilnogo-obucheniya-dlya-uchashihsya-10-h-klassov-35-chasov.html
 • doklad.bystrickaya.ru/ul-ilarion-dragostinov-26-a-gr-veliko-trnovo-posh-kod-5000-blgariya.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/vi-povishenie-kvalifikacii-metodicheskie-rekomendacii-generalnogo-shtaba-vooruzhennih-sil-rf-po-vedeniyu-voinskogo.html
 • diploma.bystrickaya.ru/v-saranske-nachala-rabotat-avtomatizirovannaya-sistema-energogorod-prizvannaya-kompleksno-reshit-zadachi-energosberezheniya.html
 • thesis.bystrickaya.ru/programma-po-literature-dlya-postupayushih-v-rgppu-svedeniya-po-teorii-i-istorii-literaturi-hudozhestvennaya-literatura-kak-iskusstvo-slova.html
 • essay.bystrickaya.ru/byulleten-novih-postuplenij-za-aprel-2004-goda.html
 • credit.bystrickaya.ru/otkrit-priem-dokumentov-na-sleduyushie-granti-programmi-fulbrajta-na-2013-2014-akademicheskij-god-dlya-vipusknikov-vuzov-i-aspirantov-magistratura-i-stazhirovka.html
 • bukva.bystrickaya.ru/razvitie-lizinga-v-kazahstane.html
 • nauka.bystrickaya.ru/uchebnik-trete-izdanie-stranica-45.html
 • klass.bystrickaya.ru/avtor-sostavitel-n-a-ionina-2003-stranica-12.html
 • urok.bystrickaya.ru/problema-smisla-zhizni-v-sovremennoj-filosofii.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/muzikalnaya-estetika-srednevekovya-i-vozrozhdeniya-stranica-12.html
 • report.bystrickaya.ru/gubernator-novosibirskoj-oblasti-postanovlenie-ot-3-dekabrya-2007-g-n-474-o-strategii-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-novosibirskoj-oblasti-na-period-do-2025-goda-stranica-14.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/kurs-po-lego-konstruirovaniyu-dlya-4-klassa-iz-rascheta-deleniya-klassa-na-podgruppi-t-e-2-chasa-po-odnoj-teme-17-chasov-v-god-kurs-sostavlen-nataliej-aleksandrovnoj-bistrovoj.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/predlozheniya-po-razrabotke-programmi-raboti-po-peredache-tehnologii-i-tehnologicheskomu-sotrudnichestvu-zapiska-ispolnitelnogo-sekretarya-ispolnitelnoe-rezyume.html
 • student.bystrickaya.ru/2-hozyajstvennie-operacii-za-iyun-mesyac-200-goda-uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline-buhgalterskij-finansovij-uchyot.html
 • occupation.bystrickaya.ru/na-assortiment-izdatelskoj-produkcii-dlya-komplektovaniya-fondov-bibliotek-muk-cbs-g-irkutska-stranica-35.html
 • composition.bystrickaya.ru/otchet-o-rezultatah-samoobsledovaniya-votkinskogo-filiala.html
 • textbook.bystrickaya.ru/investicii-v-osnovnoj-kapital-federalnaya-sluzhba-gosudarstvennoj-statistiki-territorialnij-organ-federalnoj.html
 • institute.bystrickaya.ru/filosofskij-enciklopedicheskij-slovar-stranica-70.html
 • klass.bystrickaya.ru/42-mezhnacionalnie-i-mezhkonfessionalnie-otnosheniya-polozhenie-korennih-malochislennih-narodov-severa-narushenie.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.