.RU

Влияние языка на познавательные процессы - часть 2

Ñ òî÷êè çðåíèÿ ëèíãâèñòè÷åñêîé îòíîñèòåëüíîñòè Óîðôà, ÿçûê- ýòî ñèñòåìà âçàèìîñâÿçàííûõ êàòåãîðèé, êîòîðàÿ, ñ îäíîé ñòîðîíû, îòðàæàåò, ñ äðóãîé- ôèêñèðóåò îïðåäåëåííûé âçãëÿä íà ìèð. Íà óðîâíå ëåêñèêè êàæäûé ÿçûê êîäèðóåò, ÿçûê- ýòî ñèñòåìà âçàèìîñâÿçàííûõ êàòåãîðèé, êîòîðàÿ, ñ îäíîé ñòîðîíû, îòðàæàåò, ñ äðóãîé- ôèêñèðóåò îïðåäåëåííûé âçãëÿä íà ìèð. Íà óðîâíå ëåêñèêè êàæäûé ÿçûê êîäèðóåò íåêîòîðûå îáëàñòè îïâûòà áîëåå äåòàëüíî, ÷åì äðóãèå. Èìååòñÿ ìíåíèå, ÷òî åñëè â íåêîòîðîì ÿçûêå èìååòñÿ òîëüêî îäíî ñëîâî â êà÷åñòâå ñèìâîëà êàêîãî-íèáóäü ÿâëåíèÿ, òî ýòî ñëîâî ëåãêî ñòàíîâèòñÿ êëàññèôèêàöèîííûì ïðèíöèïîì äëÿ íîñèòåëåé äàííîãî ÿçûêà. Âîò äâà äîïîëíèòåëüíûõ ïðèìåðà, ïðèâåäåííûõ Óîðôîì : Íàðîäíîñòü õîïè îáîçíà÷àåò îäíèì è òåì æå ñëîâîì âñå ëåòÿùèå ïðåäìåòû, êðîìå ïòèö ( íàïð. ñàìîëåòû, íàñåêîìûõ, ëåò÷èêîâ), â òî âðåìÿ, êàê â áîëüøèíñòâå ÿçû- êîâ äëÿ âñåõ ýòèõ âåùåé ñóùåñòâóþò îòäåëüíûå ïîíÿòèÿ. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ýñêèìîñû ïîëüçóþòñÿ ðÿäîì ðàçëè÷íûõ ñëîâ äëÿ îáîçíà÷åíèÿ ñíåãà: ïàäàþùèé ñíåã, òàëûé ñíåã, ñóõîé ñíåã- òîãäà, êàê îáû÷íî ïîëüçóþòñÿ îäíèì ñëîâîì..

Ãèïîòåçà Óîðôà îá îòíîøåíèè ìåæäó êóëüòóðîé è ïîçíàâàòåëüíûìè ïðîöåññàìè ñîäåðæèò ôàêòè÷åñêè äâà óòâåðæäåíèÿ, êîòîðûå ñòîèò ðàññìîò- ðåòü îòäåëüíî. Ïåðâîå: ãðóïïû ëþäåé, ãîâîðÿùèå íà ðàçíûõ ÿçûêàõ, ïî-ðàçíîìó âîñïðèíèìàþò è ïîñòèãàþò ìèð. Ýòî óòâåðæäåíèå ïîëó÷èëî íàçâà- íèå ëèíãâèñòè÷åñêîé îòíîñèòåëüíîñòè .

Âòîðîå óòâåðæäåíèå âûõîäèò çà ïðåäåëû ïðîñòîãî ïðåäïîëîæåíèÿ î òîì, ÷òî â ïîçíàâàòåëüíûõ ïðîöåññàõ ñóùåñòâóþò ðàçëè÷èÿ, ñâÿçàííûå ñ ÿçûêîâûìè ðàçëè÷èÿìè. Óòâåðæäàåòñÿ, ÷òî ïðè÷èíîé ýòèõ ðàçëè÷èé ÿâëÿåòñÿ ÿçûê. Ýòà äîêòðèíà ëèíãâèñòè÷åñêîãî äåòåðìèíèçìà , ïî ñóùåñòâó, îçíà÷àåò, ÷òî ñóùåñòâóåò îäíîñòîðîííÿÿ ïðè÷èííàÿ ñâÿçü ìåæäó ÿçûêîì è ïîçíàâàòåëü- íûìè ïðîöåññàìè.

Êðàéíèå ôîðìû ëèíãâèñòè÷åñêîé îòíîñèòåëüíîñòè è äåòåðìèíèçìà èìåëè áû ñåðüåçíûå ïîñëåäñòâèÿ íå òîëüêî äëÿ èññëåäîâàíèÿ ÷åëîâå÷åñòâîì ñàìîãî ñåáÿ, íî è äëÿ èçó÷åíèÿ ïðèðîäû, ïîñêîëüêó îíè íàãëóõî çàêðûâàþò ïóòü ê îáüåêòèâíîìó çíàíèþ. Âñå, ÷òî ÷åëîâåê ïåðåæèâàåò è âîñïðèíèìàåò, â íåêîòîðîì ñìûñëå ïðîèçâîëüíî.  ýòîì ñëó÷àå îíî ñâÿçàíî â ïåðâóþ î÷åðåäü ñ òåì, ÷òî â åãî ÿçûêîâîé ãðóïïå ïðèíÿòî ãîâîðèòü î âíåøíåì ìèðå. Èçó÷åíèå ìèðà îãðàíè÷èëîñü áû òîëüêî òåìè ÿâëåíèÿìè è ÷åðòàìè, êîòîðûå çàêîäèðîâàíû â íàøåì ÿçûêå è âîçìîæíîñòü îáìåíà çíàíèÿìè áûëà áû åñëè íå èñêëþ÷åíà, òî âåñüìà îãðàíè÷åíà.

Ïîäîáíóþ êîíöåïöèþ ìîæíî îñïîðèòü, ðàññìàòðèâàÿ òå àñïåêòû ÿçûêà, êîòîðûå, ïî ìíåíèþ Óîðôà, îêàçûâàþò âëèÿíèå íà ïîçíàíèå è âîñïðèÿòèå. Ïåðâûé àñïåêò êàñàåòñÿ âîïðîñà î òîì, êàêèì îáðàçîì îòäåëüíûå ïîíÿòèÿ ÿçûêà êëàññèôèöèðóþò îêðóæàþùèé ìèð (ñëîâàðü èëè ëåêñèêà ÿçûêà). Âòîðîé àñïåêò- ïðàâèëà êîìáèíèðîâàíèÿ îñíîâíûõ çíà÷àùèõ åäèíèö ÿçûêà, èëè ãðàììàòèêà. Îïÿòü æå ïî ìíåíèþ Óîðôà, ýòè àñïåêòû ÿçûêà ñâÿçàíû êàê ñ îñîáåííîñòÿìè êóëüòóðû ( íàïðèìåð, ñ îòíîøåíèåì êî âðåìåíè, êâàíòèôèêàöèè, èòä. â òîé èëè èíîé êóëüòóðå), òàê è ñ èíäèâèäóàëüíûìè îñîáåííîñòÿìè ) ñ ïðîöåññàìè âîñïðèÿòèÿ èëè ìûøëåíèÿ ó îòäåëüíîãî ÷åëîâåêà).


vivchennya-opovdan-volodimira-vinnichenka-chast-8.html
vivchennya-stor-ta-etnograf-krimu-v-tyurkomovnj-perodic-krimskotatarsko-daspori-1888-1991-rr-chast-4.html
vivchennya-strukturno-semantichnih-aspektv-tekstu.html
vivod-1-razmeri-predmeta-dolzhni-bit-sopostavimi-s-edinicej-izmereniya-izmerit-znachit-sravnit-s-nekotoroj-odnorodnoj-velichinoj-prinyatoj-za-edinicu.html
vivod-na-rinok-informacionnoj-uslugi-chast-3.html
vivod-uchashiesya-rassmatrivayut-dejstvie-fermentov-na-razlichnie-produkti-pitaniya-v-razlichnih-usloviyah12.html
 • teacher.bystrickaya.ru/gabriel-garsiya-markes-stranica-9.html
 • uchit.bystrickaya.ru/tema-11-obshaya-teoriya-statistiki-sovremennaya-organizaciya-statistiki-rabochaya-programma-po-discipline-socialnaya.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/chast-1-misteriya-sinhronii-issledovanie-kosmicheskogo-soznaniya-moya-p.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/rukovoditel-poletami-na-ank-prikaz-ministra-oboroni-rossijskoj-federacii-275-24-sentyabrya-2004-g-g-moskva.html
 • student.bystrickaya.ru/-gold-rain-razminka-mozga-vmesto-vstupleniya-lyudi-upravlyayut-drug-drugom.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/urok-muziki-kak-osnovnaya-forma-muzikalnogo-vospitaniya-shkolnikov.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/komplektovanie-bibliotek-priglashenie-k-sotrudnichestvu-reglament-na-zasedaniyah-konferencii.html
 • books.bystrickaya.ru/doklad-podgotovlen-na-osnove-ezhekvartalnih-dannih-federalnoj-sluzhbi-gosudarstvennoj-statistiki-ob-urovne-razvitiya-malogo-predprinimatelstva-v-regionah-rossijskoj-federacii.html
 • esse.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-disciplini-registraciya-i-licenzirovanie-programm-napravleniya-010400-prikladnaya-matematika-i-informatika.html
 • college.bystrickaya.ru/1-osnovnie-polozheniya-spravochnik-bazovih-cen-na-proektnie-raboti-dlya-stroitelstva-gorodskie-inzhenernie-sooruzheniya.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/referat-po-fizike-na-temu-teplovoj-dvigatel.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/bazi-dannih-v-internet.html
 • essay.bystrickaya.ru/ekonomicheskaya-sistema-adama-smita.html
 • learn.bystrickaya.ru/faktori-formirovaniya-i-tolerantnosti-addiktivnogo-povedeniya-v-sisteme-deformacii-psihologicheskih-zashit.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/publichnij-doklad-municipalnogo-avtonomnogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-srednyaya-obsheobrazovatelnaya-shkola-97-oktyabrskogo-rajona-gorodskogo-okruga-gorod-ufa-respubliki-bashkortostan-stranica-6.html
 • uchebnik.bystrickaya.ru/uchebnoe-posobie-dlya-studentov-visshih-uchebnih-zavedenij-izdanie-2-e-dopolnennoe-i-pererabotannoe.html
 • learn.bystrickaya.ru/forma-akkreditacionnoj-kartochki--mcenskij-gorodskoj-sovet.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/formirovanie-i-perspektivi-razvitiya-sistemi-ipotechnogo-zhilishnogo-kreditovaniya-stroitelstva-v-usloviyah-tranzitivnoj-ekonomiki-chast-4.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/raspisanie-provedeniya-gosudarstvennoj-itogovoj-attestacii-dlya-uchashihsya-9-klassov.html
 • testyi.bystrickaya.ru/5-let-2-mesyaca-kniga-dlya-roditelej.html
 • vospitanie.bystrickaya.ru/zadanie-2-metodicheskie-ukazaniya-po-vipolneniyu-kursovoj-raboti-dlya-studentov-iv.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/referat-na-temu-ravnovesie-na-rinkah-sovershennoj-i-nesovershennoj-konkurencii.html
 • crib.bystrickaya.ru/grazhdane-dobrovolno-sdali-15-stvolov-monitoring-po-teme-legalizaciya-ks-internet-25-31.html
 • abstract.bystrickaya.ru/22-faktori-vliyayushie-na-kachestvo-i-konkurentosposobnost-parfyumernoj-produkcii-ooo-lamzur.html
 • learn.bystrickaya.ru/glava-5-kak-draznit-drakona-kratkoe-soderzhanie-post-hogvards-magglovskij-london-garri-nachal-novuyu-zhizn.html
 • studies.bystrickaya.ru/ishemicheskaya-bolezn-serdca-6.html
 • letter.bystrickaya.ru/o-razdelenii-sporta-i-ozdorovitelnoj-fizicheskoj-kulturi.html
 • college.bystrickaya.ru/4-kompetenciya-obyazannosti-i-prava-eksperta-uchebnoe-posobie-dopusheno-umo-vuzov-rf-po-obrazovaniyu-v-oblasti-transportnih.html
 • diploma.bystrickaya.ru/vam-izvestna-eto-garmonichnoe-razvitie-semi-kak-zalog-procvetaniya-nashego-obshestva.html
 • zadachi.bystrickaya.ru/tolstoj-zapiski-markera.html
 • university.bystrickaya.ru/glava-h-skazka-kak-celoe-itogi-140-ii-beda-i-protivodejstvie-141-beda-141-snaryazhenie-geroya-v-put-142.html
 • assessments.bystrickaya.ru/chasi-po-viboru-uchitelya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-municipalnogo-obsheobrazovatelnogo-uchrezhdeniya-srednyaya.html
 • doklad.bystrickaya.ru/vi-sezda-lesovodov-altaya.html
 • learn.bystrickaya.ru/gorodskoj-konkurs-ploshadok-dlya-pedagogov-uchastnikov-programmi-intel-put-k-uspehu-01-marta-2012g-30-iyunya-2012g.html
 • turn.bystrickaya.ru/plan-raboti-mkou-srednyaya-obsheobrazovatelnaya-shkola-1-imeni-geroya-sovetskogo-soyuza-shelaeva-antona-stefanovicha-g-kirov-kaluzhskoj-oblasti-na-2011-2012-uchebnij-god-stranica-7.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.