.RU

УСТОЙЧИВО И КОНКУРЕНТНО ОБРАЗОВАНИЕ - Отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община град Добрич за четвъртата...


^ УСТОЙЧИВО И КОНКУРЕНТНО ОБРАЗОВАНИЕ
През 2011 г. общинската образователна система обхваща 17 целодневни детски градини, 9 основни училища, 3 профилирани гимназии, 5 средни общообразователни училища, Спортно училище, Ученическо общежитие. На територията на Добрич функционират 7 професионални гимназии, Помощно училище, Ресурсен център, 2 частни училища и 3 колежа и Общински младежки център „Захари Стоянов”.

Община Добрич осигури условия за модерно и качествено образование и възпитание на децата и учениците чрез:

- текущи и основни ремонти на електрически, отоплителни, водопроводни и канализационни инсталации;

- ремонт и хидроизолации на покриви;

- изготвяне на проекти за енергийна ефективност, смяна на дограма и саниране на учебните сгради;

- газифициране на кухненски блокове, подмяна на остаряло и амортизирано кухненско оборудване, стриктно прилагане на изискванията на НАССР системата и подобряване на условията в помещенията за хранене в детските градини и в училищата;

- изграждане на достъпна среда за деца и ученици, ремонт на огради, благоустрояване на дворове, спортни площадки, пясъчници и съоръжения за игра и спорт;

- събиране и обобщаване на информация за количествените и качествените параметри на общинската образователна система - брой на паралелките и групите, брой на децата и учениците в тях, численост и квалификация на персонала, наличие и разнообразие на профили и специалности;

- подпомагане на ръководствата на детските градини и училища с обобщена информация и данни при участието им в Национални програми на МОМН;

- събиране и обобщаване на информация за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби.

През 2011 година Община Добрич подобри значително материално–техническата база в целодневните детски градини и общинските училища и създаде нормални условия за образование и труд. Заложени са и са усвоени 188 000 лв за ремонти в ЦДГ, вт. ч. за проектиране, укрепване и саниране на основен корпус на ЦДГ 18 – 120 хил. лв, хидроизолации на покриви на ЦДГ 17, 23, 25, 26 32 и 33 – 25 хил. лв, изграждане на вентилационни системи на кухня в ЦДГ 20, 23 и 27 – 20 хил. лв, изграждане на изолатор за болни деца в ЦДГ 7 - 3 хил. лв, закупуване на 16 бр. хладилници за общински ЦДГ – 20 хил. лв. Със средства от бюджета си, всяко училище извърши наложителни текущи ремонти – боядисване, дообзавеждане и благоустрояване на стойност над 140 хил. лв., в т. ч.

- Ремонт, доставка и монтаж на котел и горелка в ХГ „Св. Св. Кирил и Методий” за 40 хил. лв;

- Доставка и монтаж на комбинирана горелка в ЕГ „Гео Милев” за 8 хил. лв;

- Частична подмяна на дограма в ОУ „Хр. Ботев” за 20 хил. лв;

- Ремонт на физкултурен салон в ОУ „Хр. Смирненски” за 48 хил. лв.

Тенденцията за намаляване броя на децата и учениците дава отражение и на броя профилирани паралелки. През 2011 година те са 118. В 9 училища на град Добрич учениците интензивно изучават чужд език. Най–голям е интересът към английския език. В заявения държавен план прием на ученици за учебната 2011/2012 г. в 19 паралелки ще се изучава английски език, в 5 – немски език и в 2 – френски език. Осигурена е възможност за компютърно обучение във всички училища. Компютърните кабинети в училищата са 40, компютрите са 598, лаптопите - 137, а проекторите – 76. Всички училища имат Интернет връзка и електронна поща.

Община Добрич е една от водещите в страната по разработени и реализирани проекти от училищата и детските градини.

През 2011 година ЦДГ № 7, 10, 17, 20 и 24 са участвали в разработването и реализацията на 7 проекта по програма „Коменски” на обща стойност 136 хил. лв. Целите на проектите са свързани с опознаване и съхраняване на културно-историческото наследство на държавите-партньори, развитие на детската креативност и творческо мислене чрез участие в дейности. Общинските училища са включени активно в Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа” на МОМН, мярка „Изплащане на обезщетения на персонала” на обща стойност над 182 хил. лв и в НП „С грижа за всеки ученик” на стойност 11 300 лв. По Национална програма „За по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст” на МОМН са усвоени 252 хил. лв за подпомагане на храненето на децата от 3 и 4 подготвителни групи на ЦДГ и на учениците от І до ІV клас. По схема „Училищен плод” на ДФ „Земеделие” през годината са усвоени над 120 хил. лв за осигуряване на пресни плодове и зеленчуци за децата и учениците.

Чрез прилагане на добри образователни и възпитателни практики, оптимизация на училищната мрежа, участие в съвместни проекти с партньори от други държави и др., Община Добрич създава условия за модерно и качествено образование на подрастващите.
КУЛТУРА
Културният календар на Община град Добрич през 2011 година, приет и утвърден на заседание на Общински съвет – град Добрич, гарантира наситеност, разнообразие и диференцираност в подхода към културната аудитория. И през изтеклата година той бе част от Националния културен календар на Министерство на културата. Основни акценти в календара бяха международните и национални фестивали и конкурси, които определят облика на града като утвърден фестивален център, официалните празници, бележити дати и годишнини, празниците от обредния календар.

През 2011 година успешно бяха реализирани следните международни прояви от национален характер (хронологично) :

Основен акцент в Културен календар – Добрич 2011 беше Комплексната културна програма „95 години Добричка епопея (1916)”, на която бяха посветени редица прояви от различен характер: поднасяне на цветя на паметните плочи на ген. Иван Колев и ген. Тодор Кантарджиев, представяне на експозицията „Добричка епопея 1916 г.” във Военно гробище, спектакълът „Забравени” на трупата на Нешка Робева, прожекция на филмите: „Достойно за удивление” на Горан Благоев и „За честта на един генерал” на Николай Дойнов, общоградско поклонение на Кръст - паметника на загиналите в Добричката епопея -1916 г. с участие на представителни части на Военноморски сили - Варна, колоездачен и автопоход.

През 2011 година бяха чествани: 110 години Хор „Добруджански звуци”, 45 години Хор на учителките, 10 години Ансамбъл „Престо”, 85 години от рождението на Верка Сидерова - народна певица, почетен гражданин на Добрич, 75 години от рождението на Атанас Пеев – краевед, почетен гражданин на Добрич и беше извършена подготовката за честването на 50-годишния юбилей на Детски хор „Маестро Захари Медникаров”, което се осъществи през януари 2012 г.

Традиционни са честванията (хронологично): 163 години от рождението на Христо Ботев, 133 години от освобождението на Добрич от османско владичество, 138 години от гибелта на Васил Левски, 133 години от Освобождението на България, 2 април – Международен ден на детската книга, 23 април – Световен ден на книгата и авторското право, 9 май – Ден на победата над фашизма и Ден на Европа, 24 май – Ден на славянската писменост, на българската просвета и култура, 1 юни – Ден на детето, 2 юни - Ден на Ботев и загиналите за освобождението и независимостта на България – 135 години от гибелта на Христо Ботев, прояви, посветени на 174 години от рождението на Васил Левски, 6 септември – Ден на Съединението на България, 22 септември – Ден на независимостта на България, 25 септември – Ден на град Добрич и 71 години от възвръщането на Южна Добруджа към България, общоградски тържества, посветени на 1 ноември – Ден на народните будители и обявяване и връчване на Годишни награди на Община град Добрич в областта на духовната култура.

Проявите от християнския и обреден календар намират осезателно място в културния ни календар – Трифон Зарезан ( Ден на лозаря), Сирни заговезни, Цветница, Възкресение Христово – Великден, Гергьовден, Еньовден, Архангеловска задушница (поклонение на Военно гробище), Рождество Христово – Коледа. Традиционни и емблематични за културния облик на града са проявите, посветени на Рождество Христово – цикълът концерти „Дарования” (различни жанрове), изложбата „Дарования” и брошурата „Дарования” с носители на престижни международни и национални награди, осъществени съвместно с Ротари клуб – Добрич. Не са пропуснати и професионалните празници в сферата на културата – Ден на любителското художествено творчество, Международния ден на театъра, Ден на библиотекаря, Ден на музеите, Международен ден на музиката и поезията, Ден на архивите, Празник на художниците.

Интеграцията на ромите е съществена част от културната политика на Община град Добрич. И през 2011 година общината съдейства за отбелязването на Ромска Нова година и честването на 8 април – Международен ден на ромите.

Съществен момент в културния календар на Добрич бяха Дните на унгарската култура в Добрич, организирани от Община град Добрич и Община Залаегерсег, Посолство на Република Унгария в София, Унгарски културен институт и Издателство „Литературен форум” - изложба „Народното изкуство на Област Зала”, прожекция на унгарски филми, представяне на Антология на унгарската поезия „Сам във всемира”, представяне на Ищван Шинка „Поле и мечти”, с участието на Таньо Клисуров – поет и Марин Георгиев – директор на Издателство „Литературен форум”.

Cъбитие за града през 2011 година беше удостояването на Галин Никифоров - автор на романите: ” Умерено нежно” (2003), „ Добро момче”(2006), „Фотографът”( 2009) „ Лятото на неудачниците”(2011) и „Къщата на клоуните” (2011) с престижната национална литературна награда „Елиас Канети” – 2011 и наградата за роман на годината 2011 („Лятото на неудачниците”). Представянето му в Добрич беше през ноември от проф. дфн Светлозар Игов.

В културния календар успешно се вписаха и изложбите на Художествена галерия – Добрич, като акцент бяха: изложба графика и илюстрации от Илия Бешков по случай 110 години от рождението на художника – гостува ХГ „Илия Бешков” – Плевен, изложба „70 години от рождението на Никола Даскалов”, Тематична изложба „Иванка Сокерова, Лика Янко и Дора Кънчева” от фонда на Художествена галерия –Добрич.

Регионална библиотека „Дора Габе” привлече вниманието на гражданите с представянето на дигиталната колекция „Добруджа. Пощенски картички и фотографии от първата половина на ХХ век”, включена в Европейската библиотека EUROPEANA, посещението на Соня Рув-Увалиева и представянето на книгата „Петър Увалиев или Пиер Рув: Един живот”, изложбата - сатирични рисунки „Европейски импресии”, предоставена от Музея на карикатурата във Варшава по случай полското председателство в Съвета на ЕС.

Съществен принос в културния календар имат творческите състави на ТПЦ „Йордан Йовков” – Добрич и Държавен куклен театър „Дора Габе”. През последната година бяха представени премиерите на спектаклите „Женитба”, „Живите от мъртвата махала” и „Слънчевите момчета”, посрещнати с изключително голям интерес от театралната публика на Добрич. Репертоарът на ДКТ „Дора Габе” се обогати с новите постановки: „Мартенска приказка”, „Хензел и Гретел”, „Снежната кралица”, „Приказка за „Ох”, Бяла приказка” и „Какво е Коледа?”.

В областта на музикалното и танцово изкуство целта на Община град Добрич беше укрепване на съставите и разширяване на международния обмен и контакти. 10 наши музикални и танцови състави, колективи, студии, клубове и школи представиха Добрич и България на 22 национални и 13 международни конкурси, изложби и фестивали със завоювани много престижни награди.

Читалищата на територията на Добрич – Народно читалище „Йордан Йовков-1870 г.”, Народно читалище „Романо дром-2002 г.” и „Пробуда-1939 г.” като културно-просветни сдружения, призвани да запазват и обогатяват българските народностни традиции, да разкриват и насочват дарованията на децата и да приобщават гражданите към ценностите на демократичното общество, имат свой дял в оформянето на културния облик на града. С библиотечната си дейност, школите и клубовете по интереси и любителските състави те представляват съществен фактор за изграждане визията на Добрич като културен център.

Издателската дейност се характеризира с тримесечно издание на сп. „Антимовски хан”, подготовка на преработено и допълнено издание на І том „История на Добруджа”, Каталог «Художници от Добрич», брошюра “Дарования” брой 15, множество книги на членове на Сдружението на писателите и Дружеството на краеведите, рекламни материали, поддържане на сайт на фестивалите в Добрич и др.

Осъществиха се специализирани културни програми за различни по възраст, социален статус, групи в неравностойно положение и етническа принадлежност потребители с проектите на РИМ, РБ, ХГ, ДКТ, ДТ, ОМЦ, читалища и частни културни сдружения.

Община град Добрич разполага с 12 зали с културно предназначение с над 2250 места в т. ч. Концертна зала „Добрич” с първия извън столичен орган в зала с 600 места и изключителна акустика, с уникалната по рода си Огледална зала “Нели Божкова” със 150 места. През 2011 г. Духов оркестър влезе в нова база – част от помещенията на бившата дискотека под Огледална зала «Нели Божкова». Бяха спечелени: проектът „Добрич – жива шевица от таланти” по ОПРР Схема за BG161РО001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития” и проектът „Йовковият Добрич – съвременна туристическа дестинация” по ОПРР BG161РО001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и историчеки атракции”.


^ РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

2011 година


година

кой реализира или участва в проекта

проект

донор

сума

2011

Дирекция „Хуманитарни дейности” – култура


Художествена галерия


РИМ


РБ „Дора Габе”


НЧ „Йордан Йовков-1870 г.”

1. Проект „МММФ „Надежди, таланти, майстори” – Добрич-Албена 2011”


2. Проект „Седмица на камерната музика с международно участие – Добрич 2011”


3. Турне на П Ф А „Добруджа” – Белгия


1.Проект „Работилница на въображението”


2. ІV конкурс за работещите в сферата на извънучилищната и извънкласна дейност – публикуване на доклад в общ сборник


3. Проект „Подготовка, рамкиране и оборудване на мобилна колекция „Земята на Добруджа”


1. Партньорство по Проект “ТРАНС ТУР НЕТ” с водещ партньор Висше училище-Международен колеж Добрич


2. Осигуряване на професионално лабораторно оборудване за Ателието за консервация и реставрация при РИМ – Добрич 


1. Проект „Глоб@лни библиотеки – България”


1. Проект „Празници на българското слово”Министерство на културата


Министерство на културата


Национален фонд „Култура”- Програма „Мобилност”


Фондация „Америка за България”


Фестивална програма „Приятели на България”


Министерство на културата


Програма ФАР – ТГС


Министерство на културата


Фондация „Бил и Мелинда Гейт”

Министерство на културата3000 лв


3000 лв


1000 лв


10 000 лв.^ АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ По отношение на административното обслужване и през последната година от мандат 2007 – 2011 продължиха действията за постигане на по-добро равнище и качество на услугите.
Общият брой услуги, регистрирани/извършени/ чрез работните места в Центъра за услуги и информация, дирекция „Гражданска регистрация и обслужване на населението” и отдел „Местни данъци и такси”, е 205 099. Направление “Предложения и сигнали” продължи да осъществява обратна връзка с граждани чрез обслужване на постъпилите:


Брой 2011 г.

Писмени сигнали, жалби, предложения, в това число:

- в Кутията за сигнали във фоайето на Общината - 30

- подадени онлайн, през Интернет страницата - 300

996Устни сигнали и предложения (бр. регистрирани)

199

Заявления по Закона за достъп до обществена информация

47

Заявки за приемните дни на ръководството:

 • Приемни дни

 • Приети граждани


147

736


Освен в приемните дни кметът и кметският екип постоянно приемат граждани по неотложни проблеми, за които се подготвят становища и се предприемат решения. Само за миналата 2011 година в кабинетите на кметския екип са регистрирани 2198 граждани.

През официалния сайт на Общината www.dobrich.bg се предлагат електронни услуги със и без използване на електронен подпис, както и бланки/формуляри за всички услуги, извършвани от администрацията. Поддържа се и се надгражда създадения електронен архив на индивидуални административни актове на Кмета – заповеди, решения по ЗОП, договори. Поетапно се изгражда електронен архив на постъпващите/създавани преписки. Регистърът на етажната собственост, създаден по изискванията на ЗУЕС през 2009 г., съдържа 1450 бр. записи, в това число 86 бр. от 2011 г. Развиваме формите за обратна връзка и информиране на гражданите. В официалния общински сайт беше увеличен обемът информация в подсекции Отчети, Заповеди на Кмета, в секция Договори и др., подаваше се своевременна информация чрез Актуална тема – за отчетния период в подсекции Преброяване`2011, Избори `2011, Синя зона. Създаден е Регистър на наградите и подсекция Съобщения по чл. 32 от ДОПК до задължените лица по ЗМДТ. Бяха изработени 8 бр. висящи указателни табели за работните места в Центъра за услуги и информация и 3 нови информационни табла с джобове. Общината се включи в проекта на „ЕСРИ България” ООД АктивенБГ, с което осигури качествено нова форма на обратна връзка с местната общност.

Общинска администрация разви и усъвършенства чрез втора версия Интегрираната система за управление (ИСУ) по стандарти ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 (ресертифицирана през 2010 г. и с успешен контролен одит през 2011 г.). Продължава поддържането и развитието на внедрената и сертифицирана Система за управление на сигурността на информацията (СУСИ) по стандарт ISO 27001:2005, чийто ресертификационен одит предстои в 2012 г. Бе разработена нова Номенклатура на делата със срокове за съхраняване и Класификационна схема, одобрена от кмет (м. юни 2011) и утвърдена от директор РДА - Варна (м. юли 2011). Подобрени са регламентите в дейността на Учрежденския архив и съхраняването на общинската документация.

Участваме като целева група в реализацията на проект на Областна администрация Плевен «По-добро обслужване чрез електронно управление в Северозападен, Северен Централен и Североизточен райони за планиране» (за включване в Единната система за обмен на електронни документи - ЕСОЕД, за предоставяне на сертифицирани електронни услуги и разработване на Вътрешни правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрацията, съгласно изискванията на ЗЕУ и поднормативната уредба към него). Бяха изпълнени организационни дейности по Преброяване на населението и жилищния фонд `2011 (съвместно с ТСБ – Добрич), а през есента - осъществена цялостната организационно-техническа подготовка и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и изборите за общински съветници и кметове.

В администрацията се поддържат актуални Общинският План за защита при бедствия, Планът за управление при кризи, вследствие на терористична дейност, Военновременният план, Планът за привеждане в готовност за работа във военно време. Ръководният състав е включен в Системата за ранно предупреждение и оповестяване при извънредни ситуации към ОУ „Пожарна безопасност и защита на населението-Добрич” - МВР. Дейността по отбранително-мобилизационна подготовка съответства на изискванията на приложимата нормативна уредба: извършени са организационни действия по системата за управление, по подготовката на гражданските ресурси в интерес на отбраната, по методическо ръководство и взаимодействие, по контрола, работата с класифицирана информация и по защитата на населението.

През 2011 г. Община град Добрич участва за втори път в конкурса на Фондация за прозрачни регламенти в категорията «Най-прозрачна общинска администрация» (за дейността през 2010 г.) и бе отличена с второ място. Нови подходи и практики на Общината в сферата на информационните технологии бяха представени в специализираното списание СІО. През м. май 2011 г. Община град Добрич бе удостоена с Етикет за иновации и добро управление – присъден като признание за прилагането на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа.


v-respublikah-zafiksiruyut-yavku-na-video-gosduma-rf-monitoring-smi-28-fevralya-2008-g.html
v-rezultate-izucheniya-disciplini-student-dolzhen-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-oop-bakalavriata-realizuemaya.html
v-rodah-i-loktyah-devid-farlong.html
v-rossii-poslednie-godi-proishodit-pereosmislenie-sushnosti-patrioticheskogo-vospitaniya-ideya-vospitaniya-patriotizma-i-grazhdanstvennosti-priobretaya-vse-bolshee-o.html
v-s-senin-organizaciya-mezhdunarodnogo-turizma.html
v-saranske-nachala-rabotat-avtomatizirovannaya-sistema-energogorod-prizvannaya-kompleksno-reshit-zadachi-energosberezheniya.html
 • grade.bystrickaya.ru/modelnij-reglament.html
 • turn.bystrickaya.ru/opisanie-poligona-badhiz-karabil-turkmenistan-prioritetnogo-uchastka-ekonet.html
 • zadachi.bystrickaya.ru/podgotovka-molodezhi-dlya-predprinimatelskoj-deyatelnosti.html
 • teacher.bystrickaya.ru/frazeologizmi-kak-diskursivnie-markeri-v-politicheskom-tok-shou-reprezen-taciya-hristianskoj-kartini-mira-v-azbuchnoj.html
 • tasks.bystrickaya.ru/23-uslugi-obshinski-plan-za-razvitie-na-obshina-varn-a.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/socialnaya-rabota-na-urale-istoriya-i-sovremennost-mezhvuzovskij-sbornik-nauchnih-trudov-vipusk-3-ekaterinburg-2010.html
 • bystrickaya.ru/zadacha-16-religii-v-rossii-metodicheskoe-posobie.html
 • crib.bystrickaya.ru/instrukciya-8-1-obyazannosti-direktora-i-obsluzhivayushego-personala-lagerya.html
 • znanie.bystrickaya.ru/9-o-vnesenii-izmenenij-v-ugolovno-processualnij-kodeks-rossijskoj-federacii-g-b-mirzoev-dostup-k-pravosudiyu-i-problemi.html
 • nauka.bystrickaya.ru/vmesto-predisloviya-stranica-37.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/kontrolnaya-rabota-po-kursu-administrativnoe-pravo-rf-chast-2.html
 • klass.bystrickaya.ru/6-semejnoe-pravo-praktikum-sankt-peterburg-2006-federalnoe-agentstvo-po-obrazovaniyu-gosudarstvennoe-obrazovatelnoe.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-elektivnogo-kursa-ekologiya-i-zdorove-cheloveka.html
 • textbook.bystrickaya.ru/ispolnitelnie-organi-i-dolya-uchastiya-lic-organov-upravleniya-ezhekvartalnij-otchet-po-cennim-bumagam-za-4-kvartal-2004-goda.html
 • student.bystrickaya.ru/-9-nasledovanie-avtorskih-prav-uchebnik-bliznec-i-a-leontev-k-b-pod-red-i-a-blizneca-.html
 • grade.bystrickaya.ru/naimenovanie-stranica-7.html
 • assessments.bystrickaya.ru/dokla-d-za-prilaganeto-na-zakona-i-za-dejnostta-na-prokuraturata-i-na-razsledvashite-organi-prez-200-9-g-sdrzhanie-stranica-38.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/sostoyanie-kadrov-uchrezhdeniya-po-bibliotekam-kulturno-dosugovim-uchrezhdeniyam-dmsh-dshi-dhsh.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-disciplina-akvaekologiya-specialnost-280202-inzhenernaya-zashita-okruzhayushej-sredi.html
 • testyi.bystrickaya.ru/4-psihologicheskaya-tipologiya-v-v-zelenskij-ot-redaktora-russkogo-izdaniya-1929-g.html
 • abstract.bystrickaya.ru/22-elastichnost-i-nalogooblozhenie-koncepciya-rinochnogo-ravnovesiya-spros-i-predlozhenie-faktori-sprosa-i-predlozheniya.html
 • shpargalka.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-dlya-specialnosti-032401-reklama-stranica-7.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/upravlenie-socialnim-tonusom-monoprofilnogo-goroda.html
 • tests.bystrickaya.ru/larina-gsuo-grodnenskij-gosudarstvennij-universitet-imeni-yanki-kupali-grodno.html
 • learn.bystrickaya.ru/firma.html
 • control.bystrickaya.ru/bochkareva-t-hakeri-vishli-na-birzhu1-.html
 • predmet.bystrickaya.ru/reglament-dejstvij-lokomotivnih-brigad-v-avarijnih-i-nestandartnih-situaciyah-pri-rabote-na-sopredelnih-uchastkah-drugih-zheleznodorozhnih-administracij.html
 • uchebnik.bystrickaya.ru/vneshnyaya-sreda-innovacij-udovih-otnoshenij-innovacii-v-postsovetskoj-promishlennosti-chast-i-pod-redakciej-v-i.html
 • urok.bystrickaya.ru/prikaz-g-plast-chelyabinskoj-obl-oprovedenii-vtorogo-rajonnogo-etapa-vserossijskoj-olimpiadi-shkolnikov-v-2008-2009-uchebnom-godu.html
 • urok.bystrickaya.ru/problemi-armyano-tureckih-politicheskih-otnoshenij-i-perspektivi-ih-normalizacii.html
 • doklad.bystrickaya.ru/ukazatel-imen-moskva-izdatelstvo-respublika.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/sholohov-m-a-sudba-cheloveka-sudba-narodnaya.html
 • reading.bystrickaya.ru/kurs-na-2008-2009uch-god-g-buzuluk-nabor-leto-2007g-gr-95-10381-73chel.html
 • letter.bystrickaya.ru/ni-dnya-bez-misli.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/tipovie-resheniya-problemi-informacionnoj-asimmetrii-uchebniki-politicheskogo-analiza-obichno-identificiruyut-komponenti.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.